هم زبان

- امروز مانده است و فردا و یک نصفه روز دیگر از سال 87 - یک شنبه به همراه سیمین باغچه کوچک مان را - که سیب نداشت و ندارد ولی انجیر دارد- برای سال جدید آماده کردیم, نصفش را شاهی و ترب و لوبیا کاشتیم و نیم دیگر را قرار است گوجه و فلفل و ریحان بکاریم (کل باغچه ما 2 متر مربع نمی شود!!!) کار لذت بخشی بود.

- هوا دلپذیر و پاک شده است.

- بعد از مدتها بی رمانی، یک رمان خوب از رضا امیر خانی شروع کرده ام به نام بیوتن تقابل سنت و مدرنیته یک انسان، تقابل سهراب و خشی با هم و آرمیتا که میانه این تقابل است برای ارمیا)

- بلبل طبعم کنون باشد ز تنهایی خموش

                                           نغمه ها بودی مرا تا هم زبانی داشتم

- سال نو مبارک!

/ 0 نظر / 112 بازدید